تاريخ : دوشنبه ۱۳۸۷/۰۲/۳۰ | | نویسنده : مهندس ابوالفضل شاطری

 << جهت مشاهده تمرینات برنامه Acrobat Reader 5.0 را بر روی سیستم خود نصب نمائید>>

ارائه دهنده: مهندس ابوالفضل شاطری

تمرین ۱

تمرین انتقال توپ-قرارگیری مهاجمان در شکاف دفاعی و دادن پاس عمقی

مشاهده

 ارائه دهنده: مهندس ابوالفضل شاطری

تمرین ۲

تمرین بدنی - سرعت در استقامت

مشاهده

 ارائه دهنده: مهندس ابوالفضل شاطری

تمرین ۳

پاس در طول زمین و کنترل توپ(۱)

مشاهده

ارائه دهنده: مهندس ابوالفضل شاطری

تمرین ۴

پاس در طول زمین و کنترل توپ(تک ضرب) (۲)

مشاهده

ارائه دهنده: مهندس ابوالفضل شاطری

تمرین ۵

تمرین حمله و دفاع با دروازه مثلثی

مشاهده

ارائه دهنده: مهندس ابوالفضل شاطری     ۰۸/۰۹/۱۳۸۷

تمرین ۶

تمرین پیشرفت در سرعت بازی

مشاهده

ارائه دهنده: مهندس ابوالفضل شاطری     ۱۱/۰۹/۱۳۸۷

تمرین ۷

پریدن - ضربه پاها به پشت و سر زدن

مشاهده

ارائه دهنده: مهندس ابوالفضل شاطری     ۱۴/۱۰/۱۳۸۷

تمرین ۸

خارج شدن از فشار دفاعی حریف و ضدحمله

مشاهده

ارائه دهنده: مهندس ابوالفضل شاطری     ۲۳/۱۰/۱۳۸۷

تمرین ۹

بازی با دو دروازه و بازیکن هدف

مشاهده

ارائه دهنده: مهندس ابوالفضل شاطری     ۱۲/۱۲/۱۳۸۷

تمرین ۱۰

تمرین گلزنی گروهی به صورت گردشی

مشاهده

ارائه دهنده: مهندس ابوالفضل شاطری     ۱۷/۱۲/۱۳۸۷

تمرین ۱۱

دفاع نمودن فردی از روبرو و پشت

مشاهده

ارائه دهنده: مهندس ابوالفضل شاطری     ۰۵/۰۲/۱۳۸۸

تمرین ۱۲

بازی دفاعی با سوئیپر

مشاهده

ارائه دهنده: مهندس ابوالفضل شاطری     ۰۴/۰۶/۱۳۸۸

تمرین ۱۳

پیشرفت در پاس دادن - دریافت و مالکیت توپ(۱)

مشاهده

ارائه دهنده: مهندس ابوالفضل شاطری     ۰۵/۰۶/۱۳۸۸

تمرین ۱۴

پیشرفت در پاس دادن - دریافت و مالکیت توپ(۲)

مشاهده

ارائه دهنده: مهندس ابوالفضل شاطری     ۱۰/۰۶/۱۳۸۸

تمرین ۱۵

بازی حمله ای ۳در مقابل۳  (توسعه شخصیت ، خلاقیت و سرعت حمله تیمی)

مشاهده

ارائه دهنده: مهندس ابوالفضل شاطری     ۱۲/۰۹/۱۳۸۸

تمرین ۱۶

بازی حمله و دفاع(توسعه وپیشرفت در انتقال بازی۱)

مشاهده

ارائه دهنده: مهندس ابوالفضل شاطری    ۲۱/۱۱/۱۳۸۸

تمرین ۱۷

دفاع نمودن فردی (۱در مقابل ۱)در یک مسیر ناگهانی

مشاهده

ارائه دهنده: مهندس ابوالفضل شاطری    ۰۲/۱۲/۱۳۸۸

تمرین ۱۸

بازی تمرینی تراکم-شیفت دفاعی و رعایت پوشش دردفاع ۴ نفره

مشاهده

 ارائه دهنده: مهندس ابوالفضل شاطری    ۱۲/۰۶/۱۳۸۹

تمرین ۱۹

بازی تمرینی حمله و دفاع(توسعه وپیشرفت در انتقال بازی۲)

مشاهده

ارائه دهنده: مهندس ابوالفضل شاطری    ۱۴/۰۶/۱۳۸۹

تمرین ۲۰

پیشرفت در انجام اورلپ در یک سوم حمله(پیشرفت در انجام اورلپ با بازی تمرینی ۳ در مقابل ۲ در یک سوم حمله)

مشاهده

ارائه دهنده: مهندس ابوالفضل شاطری    ۵/۰۷/۱۳۸۹

تمرین ۲۱

پیشرفت در پاس دادن،دریافت توپ،حرکت و سرعت بازی

مشاهده